سبک زندگی سالم، برای داشتن زندگی سالم چه باید کرد؟